Eigen woning en echtscheiding

23 maart 2015

Ruim 1/3 deel van alle huwelijken eindigt in echtscheiding. (33.000 huwelijken per jaar, inclusief samenwonenden is dit rond de 100.000 per jaar). Door de huidige economische situatie is er een toename van het aantal echtscheidingen.

Scheiden betekent veel regelen!

U kunt via www.echtscheidingsplan.nl, www.rechtwijzer.nl ,www.wijzeringeldzaken.nl en www.juridischloket.nl al veel voorwerk verrichten maar dat is pas het begin. Naast een mediator en/of advocaat & notaris heeft u ook een financieel planner nodig. Zonder een financieel planner kan er niet vooruit gekeken worden naar uw nieuwe financiële toekomst en uw mogelijkheden. Het is verstandig om daarnaast wel een financieel planner die ook in het in het Kwaliteitsregister Financieel Echtscheidingsadviseur staat te zoeken. (RFEA).

Bij een echtscheiding moeten in relatief korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen worden genomen.Door te kiezen voor een adviseur uit het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) weet u zeker dat uw adviseur deskundig en gediplomeerd is. Hij of zij kan u gedegen advies geven rond uw scheiding. Daarnaast worden uw belangen gewaarborgd door een gedragscode en onafhankelijke geschillenregeling.

Inwinnen financieel advies

Een echtscheiding heeft naast emotionele en organisatorische ook financiële consequenties. Het is van belang dat het advies wat u krijgt betrouwbaar is. De ontbinding van een huwelijk kost bijna net zo veel als de huwelijksreceptie dus het moet wel goed gebeuren en het liefst in samenwerking met een geregistreerd financieel echtscheidingsadviseur. Wie een laag inkomen heeft, kan in sommige gevallen subsidie voor rechtshulp aanvragen.

Uw woning en de hypotheek

Het komt in de praktijk vaak voor dat echtscheidingsconvenanten inhoudelijk niet overeenstemmen met de huidige fiscale wet- en regelgeving. Zorg er dus voor dat uw convenant ook op financieel gebied afgestemd is met een financieel planner en laat u voordat u samen een regeling treft met betrekking tot de de eigen woning ook goed voorlichten door uw adviseur over de gevolgen van de echtscheiding. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan en weet u dat de afspraken die u samen maakt in het convenant ook uitvoerbaar zijn

Per 1 januari 2013 is de fiscale wetgeving ten aanzien van de eigen woning ingrijpend gewijzigd en is het overgangsrecht van toepassing op de toen bestaande hypotheken. Het overgangsrecht houdt in dat voor bestaande leningen de hypotheekrenteaftrek onveranderd blijft. Dit geldt ook als u uw hypotheek oversluit. Als u een bestaande lening ophoogt (bijvoorbeeld voor verbouwing of i.v.m. echtscheiding), dan gelden de nieuwe regels wel voor het extra bedrag dat u leent.

Beperking aftrek hypotheekrente

Vanaf 1 januari 2013 moeten huiseigenaren nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair aflossen (maandelijkse een vast bedrag). Pas dan heeft de huiseigenaar nog recht op hypotheekrenteaftrek. Bij een aflossingsvrije lening vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt ook als gelijktijdig wordt gespaard voor de (gedeeltelijke) aflossing na maximaal 30 jaar.

voorbeeld van overgangsrecht en echtscheiding:

Roos is gehuwd in gemeenschap van goederen met Huub. In 2009 hebben zij een eigen woning gekocht. De eigenwoningschuld bedraagt EUR 200.000 en is aflossingsvrij. In mei 2015 gaan Roos en Huub scheiden. Roos wenst in de woning te blijven wonen en besluit Huub uit te kopen. Roos gaat naar de bank voor advies. De waarde van de woning is op dat moment EUR 150.000. Roos neemt het eigendomsaandeel van Huub in de woning over. De totale aflossingsvrije lening van EUR 200.000 wordt op haar naam gezet. Het saldo van Eigenwoningforfait en (hypotheek)rente is tussen Huub en Roos in de aangifte steeds verdeeld in de verhouding 60:40.

Voor welk bedrag is sprake van een eigenwoningschuld voor Roos?

Doordat Roos het eigendomsaandeel van Huub in 2015 overneemt, verwerft zij de andere helft van de woning. De waarde van de woning is gedaald naar EUR 150.000. Het eigendomsaandeel van ieder vóór overname bedraagt derhalve EUR 75.000. Dat houdt in dat de maximaal mogelijke eigenwoningschuld voor Roos in totaal EUR 175.000 (EUR 100.000 +/+ EUR 75.000)bedraagt. Roos had op 31 december 2012 een bestaande eigenwoningschuld van EUR 100.000. Hiervoor geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat deze aflossingsvrije lening kwalificeert als eigenwoningschuld en de (hypotheek)rente dus aftrekbaar blijft in box 1. Voor een bedrag van EUR 75.000 geldt geen overgangsrecht en moet worden voldaan aan de nieuwe fiscale wetgeving. Nu de bestaande aflossingsvrije lening geheel op de naam van Roos wordt gezet, moet een bedrag van EUR 75.000 worden omgezet in een annuïtaire of lineaire lening, om in aanmerking te komen voor (hypotheek)renteaftrek in box 1. Nu de gehele lening aflossingsvrij blijft, is slechts voor EUR 100.000 sprake van een eigenwoningschuld en is alleen over dit bedrag de (hypotheek)rente aftrekbaar in box 1. De toerekening van het belastbare inkomen uit eigen woning tussen fiscale partners heeft geen gevolgen voor de resterende periode waarvoor recht bestaat op (hypotheek)renteaftrek. Er wordt dus niet aangesloten bij de door Huub en Roos bij de aangifte inkomstenbelasting gekozen verdeelsleutel

Overige risico’s

Nadat de hypotheek geregeld is, is het ook van belang om stil te staan bij de risico’s van het overlijden van uw (ex) partner en de impact op bijvoorbeeld de partneralimentatie. Deze zal over het algemeen bij hypotheekverstrekkers meegeteld worden bij uw inkomsten. Maar hoe zeker zijn deze inkomsten? Bovenstaand praktijkvoorbeeld geeft aan hoe complex de toedeling van de eigen woning en hypotheek kan zijn.

Denk ook aan de risico’s van het pensioen. Verevening van pensioenrechten bij scheiden hoeft niet altijd het beste passende advies te zijn. U kunt van wettelijke regelingen afwijken indien u daar samen afspraken over maakt.

Geconcludeerd kan worden dat het bij scheiden van belang is goed vooruit te kijken met een financieel planner omdat de materie complex is. Zorg dat u echtscheiding en uw dak boven uw hoofd goed geregeld zijn. Zoekt ondersteuning voor de financiële keuzes bij scheidingen en verbreken van het samenlevingscontract.

Het is belangrijk om vroeg in het proces een financieel planner in te schakelen voordat zaken geregeld worden. Door helderheid te scheppen in de financiële situatie ontstaat er rust en is de kans groter dat u er samen uitkomt.

Een scheiding roept niet alleen emotionele maar ook zakelijke vragen op. Vragen zoals ‘kan ik in het huis blijven wonen?’, ‘hoe zit het met ons pensioen?’, ‘wat regelen we voor de kinderen?’. U zoekt zekerheid en wilt graag inzicht in uw portemonnee als u gaat scheiden. Samenwerking met advocaten, mediators en notarissen is van groot belang.

Wilt u eens geheel vrijblijvend uw situatie doorspreken? Neemt dan contact op met mij op 06-28418123 – www.moreadvice.nl